آموزش اصول عملكرد ،انتخاب و نگهداري و تعميرات مشعل (مصرف انرژی کمتر = کاهش هزینه ها = آسمان آبی)

قسمتهاي مختلف يك مشعل

پمپ گازوييل :

اين پمپها بيشتر ازنوع چرخ دنده اي دوار بوده ، سوخت را از منبع مكيده و با فشار به سر نازل هدايت مي كند.علت استفاده ازاين نوع پمپها اينست كه كه اين پمپها داراي مكش خوبي بوده و فشار خروجي آنها نير براحتي قابل تنظيم است.پمپ گازوييل مي تواند يك يا دو طبقه باشد.پمپ حركت خودرا توسط يك كوپلينگ ازيك موتورالكتريكي دريافت مي كند.

سوخت به هنگام ورود از قسمت مكش پمپ از يك صافي گذشته و وارد پمپ مي شود.دراين پمپها دوچرخ دنده باهم درگيرند كه با به حركت در آمدن يكي از آنها ديگري به حركت در آمده و روي لوله مكش خلا  ايجاد مي كندو باعث افزايش فشار در لوله رانش مي شود و گازوييل را با فشار به طرف شير تنظيم فشار مي راند.رگلاتور يا تنظيم كننده فشارسوخت ، فشارسوخت فرستاده شده به نازل را تعيين ميكند .اين رگولاتور داراي يك پيچ تنظيم است كه با كم و زياد كردن آن ميتوان فشار سوخت را كم و زياد كرد. در آنجا براساس فشار موردنياز بخشي از گازوييل توسط لوله انژكتور بطرف نازل حركت مي كند و بصورت پودر از نازل خارج مي شود.مازاد آن از طريق مجراي ديگر به داخل مخزن گازوييل يا قسمت مكش برگشت مي خورد.

هنگام نصب و راه اندازي پمپ گازوييل بايستي به نكات زير دقت كرد:

1– جهت چرخش پمپ : علامتي روي پمپ جهت نشان دادن جهت چرخش آن نشان داده شده كه نشانه ساعتگرد بودن يا پات ساعتگردجهت چرخش چرخ دنده هاي آنست.اگراين علامت پاك شده باشد بدينترتيب عمل كنيد.روبروي مشعل باايستيد اگر پمپ سمت راست مشعل سوار شده باشد راستگرد يا ساعتگرد مي باشد و بالعكس.

2 – هنگام راه اندازي بايستي هواي موجود در لوله رفت گازوييل و خود پمپ تخليه شود براي اينكارروي اكثر اين پمپها شيرتخليه هوا پيش بيني شده است كه بابازكردن آن هنگام كاركرد پمپ هواتخليه خواهد شد.درصورتيكه اين شير تعبيه نشده بود بابازكردن محل نصب گيج فشار رانش، هواي موجودراتخليه و به محض خارج شدن گازوييل آن را مي بنديم.

اتصال منبع گازوييل به پمپ معمولا به دو طريق انجام مي شودكه بستگي به نوع پمپ دارد:

تك لوله اي : درحاالت تك لوله اي پمپ توسط لوله مكش به منبع گازوييل متصل شده و مقدار گازوييل اضافي به قسمت مكش برگشت مي يابد.بعضي پمپها به گونه اي طراحي شده اندكه اين عمل داخل پمپ انجام مي شود.

دولوله اي : درحالت دولوله اي پمپ توسط دو لوله به منبع گازوييل متصل مي شود كه يك لوله مربوط به مكش و ديگري مربوط به برگشت مي باشدو گازوييل اضافه به منبع برمي گردد.

پمپ گازوييل

                              باور ثروت جويانه نقشه گنج است
نوشته شده توسط خداقليزاده -شكوهي در ساعت 17:34 | لینک  |