آموزش اصول عملكرد ،انتخاب و نگهداري و تعميرات مشعل (مصرف انرژی کمتر = کاهش هزینه ها = آسمان آبی)

جهت احرازايمني و اطمينان از فشار گاز سيستم تغذيه كننده مشعلهاي گازي از يك كليد كنترل كننده فشار گاز(GAS PRESSURE) استفاده مي شود.

.قسمتهاي تشكيل دهنده اين كليد عبارتند از: صفحه ديافراگم ، فنر دياگرام ، پيچ هاي تنظيم دامنه كار كنترل كننده ، محلهاي نصب به سيستم و بدنه اصلي و يك قسمت الكترونيكي ( ميكرو سوييچ ) كه در ارتباط با ساير قسمتهاي مكانيكي عمل مي كند.

طرز كار بدين ترتيب است كه توسط يك مغزي يا لوله رابط ، قسمت مكانيكي كنترل فشار به لوله گاز ورودي مشعل متصل مي شودو اگر فشارگازورودي به اندازه فشار ست شده برروي اين كنترل كننده برسد ،نيروي ديافراگم برنيروي فنر ديافراگم غلبه كرده و ميكروسوييچ معمولا باز، بسته مي شود( كنتاكت N.O) و فاز ورودي به پايه رله مشعل مي رسد.

پرشر گاز دارای سه پايه مي باشد كه پايه  (com) يا مشترک و پايه های  (NO) و  (NCهستند..بدين معنی که پايه(NO)  در حالت عادی باز است و هنگامی که فشار گاز پشت پرشر باشد بسته می شود و پايه(NC)  در حالت عادی(قطع گاز) بسته است.پس برق اصلی را به پايه مشترك می دهيم و سپس از پايه(NO)  به پايه شماره 9 رله مشعل متصل مي كنيم. 

چنانچه فشار گاز ورودي به هر دليلي كمتر از ميزان ست شده باشد.نيروي فنر برنيروي ديافراگم غلبه كرده و كنتاكت ميكروسوييچ باز مي شودو مدار الكتريكي پايه رله قطع مي شودو مشعل ريست كرده از كار مي افتد.

ازتيغه معمولا بسته N.C  مي توان به يك هشدار دهنده فرمان داد.

نحوه آزمايش اطمينان از عملكرد كنترل كننده فشار گاز:

رشته سيمهاي مشكي و آبي را به برق شهر وصل مي كنيم . در اين حالت كه جريان گازي از آن عبور نمي كند كنتاكتهاي مشترك و(NC)  ( كه معمولا بسته مي باشد ) برق دار مي باشد پس از آنكه مجراي ورودي به گاز شهر متصل مي گردد اگردراين حالت كنتاكت(NC)  بدون برق و كنتاكت (NO) برقدار باشد گويند كليد سالم است در غيراينصورت كليد معيوب مي باشد.

گاز پرشرباتشكر از آقايان مدينه بناب و كاظمي

نوشته شده توسط خداقليزاده -شكوهي در ساعت 12:3 | لینک  |