آموزش اصول عملكرد ،انتخاب و نگهداري و تعميرات مشعل (مصرف انرژی کمتر = کاهش هزینه ها = آسمان آبی)

شیر قطع کن ایمنی گاز Saftey slenoid valve :

این شیر برای قطع جریان گاز در صورت وجود مشکل در مشعل و زمان خاموش شدن آن کاربرد دارد .الکترومگنت موجود (۷) در زمان دریافت فرمان با غلبه بر نیروی فنر (۴) مسیر گاز را باز می کند و در صورت قطع برق این الکترومگنت با نیروی فنر مسیر گاز بسته می شود.

شیر برقی تک مرحله ای گاز:

این شیر برای فرستادن گاز برای مشعل در شرایط کنترل شده به کار می رود که ساختاری مشابه شیر قطع کن ایمنی دارد با این تفائت که ترمز هیدرولیکی(۱۰) باعث می شود شیر برقی به آرامی باز شده و تشکیل شعله به صورت نرم انجام شود.

حداکثر میزان گازی عبوری از شیر و همچنین تنظیم نسبت گازو و هوا توسط پیچ تنظیم(۸) و محدود کردن دامنه حرکت آزماتور(۵) صورت می پذیرد

نوشته شده توسط خداقليزاده -شكوهي در ساعت 12:23 | لینک  |